Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาล PG รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร PG รุ่นที่ 12

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(Training Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Mental Health and Psychiatric Nursing)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหรือผู้เข้าศึกาาอบรม ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครอบครัว ชุมชนได้ พร้อมกับสามารถจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร

      หลักจากที่สำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

     1. คัดกรองความผิดปกติด้านสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

    2. สร้่างสัมพันธภาพและการสื่อสาร เพื่อการบำบัดเด็กวัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่นและครอบครัวทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช

   3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดเฉพาะสำหรับพัฒนาการ หรือมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น พฤติกรรมบำบัด การเล่นเพื่อการบำบัด (Play therapy) ฯลฯ

     4. ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ด้วยการพยาบาลเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง การจัดการความเครียด การปรับพฤติกรรม ฯลฯ

    5. การจัดการข้อมูลทางสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือวัดผลลัพธ์คุณภาพการพยาบาล สุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

ระยะเวลาการอบรม หลักสูตรอบรมเต็มเวลา

             ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (17 สัปดาห์) โดยรับสมัครรุ่นละ 30 คน

             รับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 - 31 มกราคม 2558

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม       พยาบาลวิชาชีพ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในวิชาชีพการพยาบาล และได้รับใบแนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล

2.  เป็นพยาบาลวิชาชีพและปฏิบัติงานทางการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี                                              

กลุ่มเป้าหมาย   พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 30 คน

รายละเอียดของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม 16 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.     ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต

         1)   วิชาระบบสุขภาพและการจัดการ (2 หน่วยกิต)

         2)   วิชาการประเมินภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขั้นสูง (2 หน่วยกิต)

         3)   วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (2 หน่วยกิต)

         4)   วิชาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (4 หน่วยกิต)

2.     ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

       1)   วิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (2 หน่วยกิต)

       2)   วิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (4 หน่วยกิต)

             ได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 50 หน่วย

การสมัครเข้ารับการอบรม

             1) หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายในชุดพยาบาลหรือชุดข้าราชการ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

             2) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ นางอัจฉรีย์ สุวรรณกูล งานวิชาการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-3805601-3, 02-3805605-6 ต่อ 72166, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1937-1723 หรือโทรสาร 02-394-1845

หมายเหตุ   *ค่าลงทะเบียน   **ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางอัจฉรีย์ สุวรรณกูล งานวิชาการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270โทรศัพท์ 02-3805601-3, 02-3805605-6 ต่อ 72166, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1937-1723 หรือโทรสาร 02-394-1845

Continue to reading & download

 


ลิ้งค์ คลิกดู
วันที่ประกาศ : 2015-03-30 09:40:30 | ดาวน์โหลด : 0 | ดู : 3462
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกลุ่มอาการออทิซึม : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข