Google GOOGLE เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ EC ทั้งหมด
About
 


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขนาด 150 เตียง เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลสำโรง สถานที่สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเมตตาจาก นายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา บริเวณกิโลเมตรที่ 23.6 ถนนสุขุมวิท เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปาการ เมื่อพ.ศ. 2506 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต เป็นผู้ดำเนินการและผู้อำนวยการ มีแพทย์หญิงสุภา (นันทกุล) ศักดิ์สมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2509 และแพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2510

เริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508
เปิดโรงพยาบาลเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2510
รับผู้ป่วยในแผนกชาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
รับผู้ป่วยในแผนกหญิง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี ) สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 16 ประทานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 และกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติ ให้เปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลสำโรงเป็นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2519
จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่นที่สามารถรับเด็กทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปีไว้เป็นผู้ป่วยใน สืบเนื่องมาจาก เมื่อ พ.ศ. 2501 นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต กลับมาจากการศึกษาและดูงานที่ประเทศแคนนาดา ทำงานอยู่ในศูนย์สุขวิทยาจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีแพทย์หญิง คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าแผนก ในขณะนั้น ศูนย์สุขวิทยาจิตได้มีหน่วยงานขยายไปทุกสี่มุมเมือง ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เช่น ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน โรงพยาบาลเด็ก และหน่วยงานสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาธร ของกรมอนามัย นายแพทย์ประสิทธิ์ มีความเห็นว่า การรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวช ที่มีพฤติกรรแปรปรวนนั้น ถ้าได้แยกออกจากสิ่งแวดล้อมชั่วคราวมาอยู่ในโรงพยาบาลและได้รับการรักษา อย่างถูกต้องน่าจะดีขึ้น จึงเห็นสมควรมีโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ จึงเสนอความคิดนี้ถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย จึงดำเนินการสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้น
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสุต พ.ศ. 2508-2524
นายแพทย์ไอยคุปต์ อยู่เย็น พ.ศ. 2524-2526
แพทย์หญิงสุภา ศักดิ์สมบูรณ์ พ.ศ. 2526-2534
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา พ.ศ. 2534-2541
นายแพทย์ธีระ ลีลานันทกิจ พ.ศ. 2541-2545
แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง พ.ศ. 2545-2547
นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล พ.ศ. 2547-2554
แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช พ.ศ. 2554-2556
แพทย์หญิงรัชนี  ฉลองเกื้อกูล พ.ศ. 2556-2561
แพทย์หญิงนพวรรณ  ศรีวงค์พานิช พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกลุ่มอาการออทิซึม : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ @2014
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข